ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ФИРМИ БЕЗ ДЕЙНОСТ ПРЕРЕГИСТРИРАНИ КЪМ 31.12.2011 год.

април 2nd, 2012

І.    За обявяване на годишните финансови отчети на фирми:

-          прекратили дейност

-           за които не е налице процедура по ликвидация,

-          и които следва да публикуват ГФО за 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 в тримесечен срок от датата на пререгистрацията

Следва да ни предоставите следната документация

            – Учредителен акт, Протоколи от общо събрание, Решения на едноличния собственик или собствениците на капитала, Решения от съответния съд по регистрация на фирмата, данни за управителя /представляващия/

            – Последени Баланс, Отчет за приходите и разходите и приложения към ГФО към датата на прекратяване на дейност

      ІІ. Всички останали необходими документи ще бъдат изготвени от нас, а именно:

1. Протокол за приемане на Годишния финансов отчет година и за разпределение на печалбата.

2. Пълномощно.

3. Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.

4. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

5. Квитанция за платена такса.

III. Срок за изготвяне на документите – до 3 работни дни.

            IV. Цена на услугата:

1 Държавни такси 50 лв.
2 Банкова такса     5 лв.
3 Хонорар за изготвяне на документите 20 лв.
х Обща сума: 70 лв.

 

            Забележка: В стойността на услугата влиза и изготвянето и отпечатването на елементите на ГФО от нас.

            Собственици на фирми, които предоставят сами в Агенцията по вписванията документите за публикуване на ГФО заплащат хонорар за услугата в размер на 15.00 лв.

Категории: Без категория

Вашият коментар

Feed

http://saldobg.com / ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ФИРМИ БЕЗ ДЕЙНОСТ ПРЕРЕГИСТРИРАНИ КЪМ 31.12.2011 год.