Счетоводство и счетоводни услуги:

Оперативно счетоводство

 • Счетоводна индивидуална организация за всяко предприятие;
 • Ежемесечна обработка на първични счетоводни документи;
 • Установяване на финансов резултат всеки месец;
 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
 • Изготвяне на справки-декларации по ЗДДС и подаване в НАП;
 • Възстановяване на ДДС всеки месец или на всеки три месеца;
 • Изготвяне на ВИЕС декларации и подаване в НАП;
 • Справки за вземания и задължения от клиенти и доставчици;
 • Отчитане на дълготрайни материални и нематериални активи;
 • Амортизационен план на дълготрайни активи;
 • Водене на склад;
 • Изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларация;
 • Онлайн банкиране при желание на клиента;
 • Консултации за оптимизиране на данъците Ви;
 • Следене срокове за плащания и подавания на документи към държавните институции;
 • Вземане и носене на документи от/до офиса на клиента;
 • Информиране и консултиране за промените в законите;
 • Представляване и защита на фирмата пред държавни институции (НАП, НОИ и др.);
 • Постоянна връзка и ежемесечни доклади за извършената от нас дейност.

Счетоводни услуги за ТРЗ

 • Ежемесечно изготвяне и съхраняване на всички документи свързани с работна заплата и персонал;
 • Регистрация на трудови и граждански договори;
 • Регистрация на самоосигуряващо се лице;
 • Следене на данъчни и осигурителни задължения;
 • Подаване на декларации обр.1 и обр. 6 всеки месец;
 • Съставяне на платежни нареждания за осигуровки и данъци всеки месец;
 • Изготвяне на нужните документи за трудов стаж, както и вписване в трудова книжка при сключване на трудов договор и при напускане;
 • Консултиране за формата на наемане на персонал;
 • Изготвяне на служебни бележки;
 • Изготвяне на документи за болнични и подаване в НОИ;
 • Изчисляване на отпуски и болнични;
 • Изчисляване на работни заплати, осигуровки и данъци;
 • Следене на нормативни срокове за плащане на данъци и осигуровки;

Годишно счетоводно приключване

 • Изготвяне на годишни данъчни декларации; отчети за НСИ, справки и др.
 • Изготвяне на годишен финансов отчет;
 • Документи за Търговски регистър и Агенция по вписвания.